e-skills DU yng Nghymru

image description

Hybu sgiliau TG ar draws y genedl

Mae e-sgiliau'r DU yn gweithio gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru i fynd i’r afael â’r materion sgiliau Technoleg Gwybodaeth (TG) a Thelathrebu a gaiff yr effaith fwyaf sylweddol ar economi’r wlad.

I wneud yn sicr fod gan Gymru y sgiliau technoleg y mae eu hangen i gystadlu’n rhyngwladol, rydym wedi paratoi Cynllun Strategol 4-blynedd ar gyfer Cymru (2010-2014) PDF 1MB a rydym yn gweithio i gyflawni ei amcanion.

Cafodd ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru, sy’n trafod anghenion sgiliau ac yn cydlynu gweithgaredd draws y wlad, ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru  a Phanel Rhanddeiliaid Cymru. Mae'r cynllun yn seiliedig ar ganlyniadau ein hymchwil Cipolwg ar Dechnoleg ar gyfer Cymru.

Yr hyn a wnawn  yng Nghymru

Rydym yn ysbrydoli talent y dyfodol drwy:

Rydym yn cefnogi gweithwyr proffesiynol TG drwy:

Rydym hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o werth TG i sefydliadau ac unigolion gyda'r safonau ar gyfer defnyddwyr TG (sydd ar gael yn Gymraeg) ac ITQ, yn ogystal â hyrwyddo dulliau a gynlluniwyd gan gyflogwyr sy’n helpu sefydliadau i ymelwa ar dechnoleg ar gyfer busnes.

Rydym hefyd yn cynnig mynediad i wybodaeth gref a dibynadwy ar y farchnad lafur yng Nghymru.

Prosiectau cyfredol

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr lleol ar ddwy raglen unigryw er mwyn rhoi sylw i’r diffygion o ran sgiliau proffesiynol TG sy’n cyfyngu ar dwf busnes. Bydd y ddwy raglen yn darparu:-

 • hyfforddiant mewn sgiliau i 300 o bobl ddi-waith / newidwyr gyrfa ar gyfer swyddi TG lefel mynediad sydd eu hangen ar gyflogwyr nawr.  Nod y prosiect yw helpu pobl sy’n dymuno gweithio ym maes TG i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu gyrfaoedd, a thrwy wneud hynny, gynyddu’r gronfa dalent ar gyfer cyflogwyr gyda’r swyddogaethau hyn y mae galw amdanynt.
 • hyfforddiant cymorthdaledig o’r radd flaenaf mewn sgiliau TG i gyflogwyr gweithwyr proffesiynol TG yng Nghymru, y maent wedi nodi bod galw arbennig amdanynt.  Bydd sefydliadau yn gallu enwebu unigolion (cyfanswm o 250 ar draws y prosiect), i ddilyn un o bum llwybr datblygu proffesiynol TG, pob un yn arwain at gymhwyster y mae’r diwydiant yn ei gydnabod wedi ei gwblhau’n llwyddiannus.

Rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn.

Bwrdd Cyflogwyr Cymru: hybu Sgiliau TG

Mae Bwrdd Cyflogwyr Cymru e-skills DU yng ngofal sicrhau fod Cymru'n cael y sgiliau technoleg y mae eu hangen i lwyddo.

Aelodau'r Bwrdd yw:

 • Accelero Digital - Kelvin Jones, Cyfarwyddwr
 • Alcatel Lucent - Rick Cooper, Cyfarwyddwr Prifysgol Alcatel
 • BT - Ronan Miles, Cyfarwyddwr BT Collaboration
 • Comparison Creator - Stephanie Murdoch, Cyfarwyddwr
 • DFTSSC - Greg Jones, Pennaeth Rheoli Rhaglen a TGCh
 • Draig Technology - Richard Sheppard, Cyfarwyddwr
 • EADS - Mike Greenway, Cyfarwyddwr Masnachol
 • Evolvement Networks Cyf - James Lewis, Cyfarwyddwr Cwmni
 • Fujitsu - Charlie Godfrey, Swyddog Gweithredol Cyfrif
 • Fundtech - Paul Dennehy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
 • General Dynamics - Ian Clark, Rheolwr Datblygu Busnes
 • HP Services - David Morgan, Cyfarwyddwr Marchnata
 • HPC Cymru - Jo Preece, Rheolwr Cymru
 • HWB Cymru - Nia Davies, Swyddog Polisi
 • Logica - Steve Richards, Rheolwr Cynhyrchu a Thrawsnewid Gwasanaethau Allgyrchu
 • Llywodraeth Cymru - Gwyn Thomas, Prif Swyddog Gwybodaeth
 • Method4 - Craigh Hughes, Cyfarwyddwr
 • Microsoft - Terry Killer, Rheolwr Sgiliau
 • Microsoft - Stephen Uden, Pennaeth Sgiliau a Materion Economaidd
 • Mitel - Cenydd Burden, Pennaeth Gwasanaethau Cleientiaid EMEA
 • NHS - David Davies, Cyfarwyddwr Ymgysylltu (Gwasanaeth Gwybodeg)
 • NLIAH - Christine Bamford, Pennaeth Datblygu Sefydliadol
 • Prifysgol Caerdydd - David Edwards, Prif Swyddog Gwybodaeth
 • Silicon Edge - Paul Dunscombe, Cyfarwyddwr

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae e-skiills DU wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Lawrlwythwch ein Cynllun Iaith Gymraeg (PDF 251KB) i gael manylion.

Rheolwr Cymru

Os hoffech gymryd rhan neu gael mwy o wybodaeth am raglenni yng Nghymru, cysylltwch â david.morgan@e-skills.com.

(Os hoffech gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod i mi os gwelwch yn dda. Byddaf wedyn yn darparu dull i hyn ddigwydd o fewn 48 awr.)


Back to top

Prosiectau cyfredol

Mae e-sgiliau’r DU yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr lleol ar ddwy raglen unigryw er mwyn rhoi sylw i’r diffygion o ran sgiliau proffesiynol TG sy’n cyfyngu ar dwf busnes.

Dyma ragor o wybodaeth ichi


ICT Curriculum Reform in Wales - seeking your views

e-skills UK is seeking employers' and stakeholders' views on the ICT Curriculum Reform in Wales. Please provide feedback through our short survey.
Read more here


Delivering Digital Wales Together 2013

e-skills UK recently hosted its annual Delivering Digital Wales conference in Cardiff, Wales. The event, which was sponsored by the Open University, concentrated on how Wales can meet future ICT skills demands, and brought together a wide range of stakeholders including employers, educationalists and Welsh Government
Read more here


Looking for your views on the Essential Skills Wales ICT qualification

e-skills UK are looking for input from those who are delivering, taking, or awarding the Essential Skills Wales ICT qualification, as well as from employers who have a need for basic digital literacy skills.
Read more here


Cynnwys gwefan SPFP

Mae e-skills DU yn falch i gyhoeddi y bu'n cais diweddar i Lywodraeth Cymru  dan SPFP (Cynllunio Strategol, Cyllid a Pherfformiad) i gyflenwi prentisiaethau proffesiynol Technoleg Gwybodaeth yn llwyddiannus. Bydd y cynnig yn darparu dros 100 o leoedd Prentisiaeth o fis Medi 2012, gan ddilyn fframwaith Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth ar Lefel 3.
Darllen mwy


Llwybrau i Brentisiaethau - Cymru

 

Mae cymryd rhan yn y Rhaglen LliB yn rhoi cyfle i gyflogwyr yng Nghymru fuddsoddi yn nyfodol eu busnes - p'un ai'n cymryd dysgwr LliB am gyfnod eu lleoliad, neu os yn ystyried cyflogi prentis Lefel Tri yn nes ymlaen.
Darllen mwy


UchelgaisFawr Cymru  yn fyw

UchelgaisFawr Cymru
Mae gwefan newydd sbon UchelgaisFawr Cymru e-skills DU yn awr yn fyw. Wedi'i chefnogi gan gyflogwyr mawr yng Nghymru yn cynnwys General Dynamics UK, Draig Technology a HP Wales, mae'r wefan newydd yn dangos mor gyffrous a gwerth chweil y gall gyrfaoedd mewn technoleg fod.
Darllen mwy