e-skills DU yng Nghymru

image description

Hybu sgiliau TG ar draws y genedl

Mae e-sgiliau'r DU yn gweithio gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru i fynd i’r afael â’r materion sgiliau Technoleg Gwybodaeth (TG) a Thelathrebu a gaiff yr effaith fwyaf sylweddol ar economi’r wlad.

I wneud yn sicr fod gan Gymru y sgiliau technoleg y mae eu hangen i gystadlu’n rhyngwladol, rydym wedi paratoi Cynllun Strategol 4-blynedd ar gyfer Cymru (2010-2014) PDF 1MB a rydym yn gweithio i gyflawni ei amcanion.

Cafodd ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru, sy’n trafod anghenion sgiliau ac yn cydlynu gweithgaredd draws y wlad, ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru  a Phanel Rhanddeiliaid Cymru. Mae'r cynllun yn seiliedig ar ganlyniadau ein hymchwil Cipolwg ar Dechnoleg ar gyfer Cymru.

Yr hyn a wnawn  yng Nghymru

Rydym yn ysbrydoli talent y dyfodol drwy:

 • weithredu ac ehangu cynlluniau a gefnogir gan gyflogwyr mewn ysgolion, fel CC4G
 • ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gyrfaoedd technoleg drwy Uchelgais Fawr Cymru
 • cael mewnbwn cyflogwyr ar gyfer rhaglenni gradd sy’n diwallu anghenion diwydiant Cymru
 • cydylynu dylanwad a chefnogaeth gan gyflogwyr ar gyfer TGAU, a phrentisiaethau

Rydym yn cefnogi gweithwyr proffesiynol TG drwy:

Rydym hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o werth TG i sefydliadau ac unigolion gyda'r safonau ar gyfer defnyddwyr TG (sydd ar gael yn Gymraeg) ac ITQ, yn ogystal â hyrwyddo dulliau a gynlluniwyd gan gyflogwyr sy’n helpu sefydliadau i ymelwa ar dechnoleg ar gyfer busnes.

Rydym hefyd yn cynnig mynediad i wybodaeth gref a dibynadwy ar y farchnad lafur yng Nghymru.

Prosiectau cyfredol

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr lleol ar ddwy raglen unigryw er mwyn rhoi sylw i’r diffygion o ran sgiliau proffesiynol TG sy’n cyfyngu ar dwf busnes. Bydd y ddwy raglen yn darparu:-

 • hyfforddiant mewn sgiliau i 300 o bobl ddi-waith / newidwyr gyrfa ar gyfer swyddi TG lefel mynediad sydd eu hangen ar gyflogwyr nawr.  Nod y prosiect yw helpu pobl sy’n dymuno gweithio ym maes TG i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu gyrfaoedd, a thrwy wneud hynny, gynyddu’r gronfa dalent ar gyfer cyflogwyr gyda’r swyddogaethau hyn y mae galw amdanynt.
 • hyfforddiant cymorthdaledig o’r radd flaenaf mewn sgiliau TG i gyflogwyr gweithwyr proffesiynol TG yng Nghymru, y maent wedi nodi bod galw arbennig amdanynt.  Caiff sefydliadau enwebu unigolion (cyfanswm o 250 ar draws y prosiect) i ddilyn un o saith llwybr datblygu proffesiynol TG, gyda phob un yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus

Rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn.

Bwrdd Cyflogwyr Cymru: hybu Sgiliau TG

Mae Bwrdd Cyflogwyr Cymru e-skills DU yng ngofal sicrhau fod Cymru'n cael y sgiliau technoleg y mae eu hangen i lwyddo.

Aelodau'r Bwrdd yw:

 • Richard Miles - Group HR Manager, Admiral Group 
 • Ronan Miles - Director of BT, Collaboration BT 
 • David Edwards - CIO, Cardiff University 
 • Mike Greenway - Commercial Director, Cassidian   
 • Sarah McKinlay - Director of Recruitment, CGI 
 • Stephanie Murdoch - Director, Comparison Creator 
 • Charlie Godfrey - Account Executive, Fujitsu 
 • Paul Dennehy - HR Director, Fund Tech 
 • Stuart Arthur - CTO, Monmouthshire County Council 
 • Wendy Dearing - Head of Workforce, NHS Informatics Service

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae e-skiills DU wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Lawrlwythwch ein Cynllun Iaith Gymraeg (PDF 251KB) i gael manylion.

Rheolwr Cymru

Os hoffech gymryd rhan neu gael mwy o wybodaeth am raglenni yng Nghymru, cysylltwch âg gareth.norris@e-skills.com.

(Os hoffech gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod i mi os gwelwch yn dda. Byddaf wedyn yn darparu dull i hyn ddigwydd o fewn 48 awr.)


Back to top

UchelgaisFawr Cymru  yn fyw

UchelgaisFawr Cymru
Mae gwefan newydd sbon UchelgaisFawr Cymru e-skills DU yn awr yn fyw. Wedi'i chefnogi gan gyflogwyr mawr yng Nghymru yn cynnwys General Dynamics UK, Draig Technology a HP Wales, mae'r wefan newydd yn dangos mor gyffrous a gwerth chweil y gall gyrfaoedd mewn technoleg fod.
Darllen mwy


Delivering Digital Wales Together 2013

In 2013, e-skills UK hosted the Delivering Digital Wales conference in Cardiff, Wales. The event, which was sponsored by the Open University, concentrated on how Wales can meet future ICT skills demands, and brought together a wide range of stakeholders including employers, educationalists and Welsh Government
Read more here